วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2552

สัปดาห์ที่ 4 แนวทาง 9 คำพ่อสอนกับการเรียนศึกษาศาสตร์

"การสร้างสรรค์ตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม
มิใช่ว่าสร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร
ต้องใช้ความอดทนเสียสละ แต่สำคัญที่สุด
คือความอดทน คืดไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงาม"

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนแต่ละสัปดาห์

Week1 - ปฐมนิเทศ
- แนะนำรายวิชา
- เตรียมความพร้อมทางจิตใจ และคุณธรรมก่อนเรียน
- ความหมายของการวิเคราะห์,สังเคราะห์
Week2 - การคิดวิเคราะห์,สังเคราะห์
- การสืบค้นข้อมูลทางIT
- เทคนิคการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด
- เทคนิคการสืบค้นวิทยานิพนธ์
- เทคนิคการสืบค้นข้อมูลฐานข้อมูลสังคมศาสตร์
Week3 - ฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog-e-portfolio
- สะสมผลงานด้วยการสร้าง e-Blogger

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวอมรรัตน์ เอี่ยมสกุล

ชื่อเล่น มายด์

วันเกิด 3 มิถุนายน 2533

อายุ 19 ปี

ที่อยู่ 41/1 หมู่3 ต.หนองบัว อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

เบอร์โทรศัพท์ 081-6867322

ประวัติการศึกษา จบชั้นประถม 1-6 จากโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี

จบชั้นมัธยม 1-6 จากโรงเรียนศรียานุสรณ์ จันทบุรี

ปัจจุบัน เรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพา

ความมุ่งหวังของรายวิชา

1.รู้และเข้าใจการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.อยากได้Aในรายวิชานี้

3.สามารถทำการสืบค้นข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศได้ถูกต้อง

4.วิเคราะห์เนื้อหาได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพ